EPDK KURUL KARARI(Promosyon)

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan:

KURUL KARARI
Karar No: 8845 Karar Tarihi: 26/09/2019

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 26/09/2019 tarihli toplantısında; ekteki “Petrol ve LPG Piyasalarında Uygulanan Promosyonlar Hakkında Kurul Kararı”nın kabul edilerek yayımlanmasına,

karar verilmiştir.

EK

PETROL VE LPG PİYASALARINDA UYGULANAN PROMOSYONLAR HAKKINDA
KURUL KARARI

Amaç ve kapsam
Madde 1 – (1) Bu Kararın amacı, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında gerçekleştirilen promosyonlara ilişkin usul ve esasların belirlenmesidir.

(2) Bu Karar, petrol ve sıvılaştırılmış petrol gazları (LPG) piyasalarında tüketiciye yönelik gerçekleştirilebilecek promosyon türlerine, promosyonların kapsamı ile lisans sahiplerinin birbirlerine ve Kuruma karşı yükümlüklerine ilişkin usul ve esasları kapsar.

Dayanak
Madde 2 – (1) Bu Karar 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’nun 3 üncü, 9 uncu ve 22 nci maddeleri ile 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’nun 3 üncü ve 19 uncu maddeleri dayanak alınarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
Madde 3 – (1) Bu Kararda geçen;

a) Ayni promosyon: Hediye, eşantiyon, kampanya ve sair adlarla verilen tüm eşyaları,
b) Bayi: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’na göre bayilik veya otogaz bayilik lisansı sahiplerini,
c) Dağıtıcı: 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu’na veya 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu’na göre dağıtıcı lisansı sahiplerini,
ç) Finansal promosyon: Akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışı sonrası derhal veya daha sonra kullanılmak üzere tüketiciye sunulan finansal faydayı,
d) Hizmet promosyonu: Oto yıkama, yağ değişimi, lastik değişimi gibi akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilebilecek hizmetleri,
e) Promosyon: Bu maddede tanımlanan ayni, hizmet ve finansal promosyonların tümünü,

ifade eder.

(2) Bu Kararda geçmekle birlikte tanımlanmamış diğer ifadeler 5015 sayılı Petrol Piyasası ve 5307 sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunları’ndaki anlama sahiptir.

Promosyonlar
Madde 4 – (1) Lisans sahipleri, akaryakıt ve/veya otogaz LPG satışına bağlı olarak herhangi bir adla ayni promosyon düzenleyemez. Belli bir miktar akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımı şartı olmaksızın reklam amaçlı olarak dağıtılan ve araçlarda bulunmasına ihtiyaç duyulabilecek kâğıt mendil, ıslak mendil, cam silme bezi, araç kokusu gibi ürünlerin tüketiciye hediye edilmesi serbesttir.

(2) Akaryakıt ve/veya otogaz istasyonlarında verilen hizmetlerin, akaryakıt ve/veya otogaz LPG alımına bağlı olsun veya olmasın hizmet promosyonu kapsamında indirimli veya ücretsiz olarak sunulması serbesttir. Akaryakıt ve otogaz LPG alımına bağlı olmaksızın karşılığı nakit olmayan piyangoların ve çekilişlerin, ilgili diğer mevzuata uyulması koşuluyla, düzenlenmesi serbesttir.

(3) Lisans sahipleri üçüncü tarafların katılımı da dahil olmak üzere finansal promosyon düzenleyebilir. Ancak finansal promosyon kapsamında sadece ücretsiz veya indirimli akaryakıt ve/veya otogaz LPG sunulabilir. Dağıtıcı lisansı sahipleri düzenleyecekleri finansal promosyonlara ilişkin herhangi bir maliyeti bayilerine yansıtamaz.

Yürürlükten kaldırılan Kararlar
Madde 5 – (1) 15/12/2010 tarihli ve 2924/2 sayılı ve 06/01/2011 tarihli ve 3007 sayılı Kurul Kararları yürürlükten kaldırılmıştır.

Sözleşmeler ve Kampanyalar
Geçici Madde 1 – (1) Bu Kararın yürürlüğe girdiği tarih itibariyle içeriği bu Karara aykırı sözleşme yapılamaz veya kampanya düzenlenemez. Bu Kararın konusu olan sözleşmeler ve kampanyalar 30.06.2020 tarihini geçmemek kaydıyla süresi sonuna kadar geçerliliğini korur.

Yürürlük
Madde 6 – (1) Bu Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme
Madde 7 – (1) Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.